Logo

Petycja w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody i sprzeciw wobec planowanych korytarzy kolei dużych prędkości.

My, niżej podpisani zwracamy się z wnioskiem o utworzenie „Rezerwatu Dolina Narwi”, który pozwoli ocalić cenny przyrodniczo i krajobrazowo obszar doliny rzeki Narew.

Znajduje się on na granicy Gminy Wieliszew oraz Gminy Pomiechówek, na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który ma statut obszaru szczególnej ochrony ekologicznej.

Na terenie postulowanej ochrony znajduje się stuletni las o charakterze łęgu wierzbowo-topolowego wraz z unikalną w skali Mazowsza kolonią lęgową czapli siwej. Miejsce to zwane „Czapliniec” planowano objąć ochroną już w latach 70 ubiegłego wieku. Na tym terenie żyją również bieliki, łosie, jelenie, sarny, dziki, oraz bobry i wydry, co stanowi o czystości środowiska wodnego.

Na przestrzeni ostatnich lat można też coraz częściej zaobserwować wilki, jastrzębie i modliszki. Teren planowany pod rezerwat przyrody jest korytarzem ekologicznym Doliny Dolnego Bugu (GKPnC-4), przez co wymaga szczególnej ochrony pod kątem zachowania bioróżnorodności.

Postulując stworzenie tego rezerwatu, jednocześnie stanowczo protestujemy przeciw korytarzom kolei dużych prędkości biegnących przez planowany rezerwat oraz przez Gminy Legionowo, Jabłonna, Wieliszew, Pomiechówek i Nasielsk w ramach projektu: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”. Realizacja tej inwestycji spowoduje nie tylko ogromne straty mieszkańcom wyżej wymienionych gmin, ale także doprowadzi do nieodwracalnych strat w unikalnym środowisku przyrodniczym.


PODPISZ PETYCJĘ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

WAŻNE

Od 3 marca pod adresem https://konsultacje.databout.pl/ działa dedykowana witryna internetowa, na której znajdziecie Państwo materiały informacyjne oraz kwestionariusze, w ramach których do dnia 4 kwietnia możliwe będzie zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących proponowanych rozwiązań infrastrukturalnych. Istnieje również możliwość przekazania postulatów drogą tradycyjną (listownie) na adres: Databout sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje społeczne".

Przypominamy, że konsultacjom podlegają dwa korytarze – 4 i 6, które zostały wyłonione spośród wcześniejszych siedmiu. Podczas konsultacji zostaną przedstawione szczegółowe rozwiązania i trasy przebiegu obu wariantów. Więcej informacji oraz poglądowe trasy korytarzy dostępne są również pod linkiem: https://databout.pl/konsultacjespoleczne/

UWAGA! Ankietę wypełniamy dla każdego korytarza oddzielnie.

herb

Gmina Wieliszew

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
05-135 Wieliszew